Pierre Lachaine

Not a serious photographer

Nikon FM

Taken with a vintage Nikon FM on Ilford XP2 film.